Ajudes 2023 a la reforma, rehabilitació i actuacions urbanes

Vicepresidència Segona i Conselleria
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

TORNEN

ELS FONS EUROPEUS PER A REHABILITAR EL TEU HABITATGE

Millora la teua casa i fes-la energéticament eficient raya

TU MÉS SOSTENIBLE

TORNEN

ELS FONS EUROPEUS PER A REHABILITAR EL TEU HABITATGE

Millora la teua casa i fes-la energéticament eficient raya

TU MÉS CONFORTABLE

TORNEN

ELS FONS EUROPEUS PER A REHABILITAR EL TEU HABITATGE

Millora la teua casa i fes-la energéticament eficient raya

TU AMB MENYS DESPESES

TORNEN

ELS FONS EUROPEUS PER A REHABILITAR EL TEU HABITATGE

Millora la teua casa i fes-la energéticament eficient raya

TU MÉS BEN CONSERVADA

Obri les portes de ta casa als fons europeus Next Generation. Un nou pla d’ajudes, finançat per la Unió Europea, destinat a reduir el consum d’energia a través de:

La rehabilitació d’edificis

La millora energètica d’habitatges individuals

QUÈ PUC FER AMB AQUESTES AJUDES?

Podràs pagar sense cap mena de limitació la rehabilitació del teu edifici o habitatge, sempre que, després d’ella, complisques amb la millora de l’eficiència energètica a la qual t’hages compromés en la sol·licitud.

És a dir, amb aquestes ajudes, a més de fer front a les obres que et permetran reduir el consum d’energia, podràs fer front a millores d’accessibilitat, de reparació de danys estructurals i instal·lacions deficients, d’aïllaments acústics… així com a altres despeses com ara els honoraris dels professionals que participaran o el cost per l’elaboració dels projectes, la redacció dels informes (CEE, IEEV.CV…), o l’expedició de certificats i altres documents necessaris.

QUINES MILLORES REDUEIXEN EL CONSUM D'ENERGIA?

Recorda que has de complir uns objectius de millora energètica. Per a això, pots recórrer a les següents solucions:

 • La incorporació d’equips eficients de calefacció, refrigeració o producció d’aigua calenta.
 • La implementació de plaques d’energia solar fotovoltaica.
 • La instal·lació d’un aïllament tèrmic en façanes i cobertes.
 • El canvi a finestres estanques i aïllants.
 • Etc.

També pots accedir a aquest portal per a estimar el consum energètic del teu edifici i comprovar els beneficis que aporten algunes millores.

QUINS TIPUS D'AJUDES PUC DEMANAR?
QUINS BENEFICIS ES DERIVEN DE LA REHABILITACIÓ?

La rehabilitació energètica proporciona als edificis millors condicions d’habitabilitat i confort, la qual cosa influeix directament en la millora de la qualitat de vida de les persones que els habiten. A més de repercutir en aspectes relacionats amb la salut i el benestar, cal tindre en compte els següents beneficis derivats de la rehabilitació*:

 • Estalvi en el consum d’energia, la qual cosa comporta un benefici econòmic per a les famílies. Un habitatge rehabilitat pot arribar a estalviar fins a un 80% en la despesa destinada a calefacció i refrigeració.
 • Augment del valor de l’immoble. Un habitatge de més de 50 anys pot arribar a incrementar el seu valor un 25% de mitjana després de ser rehabilitada.
 • Millora de les condicions de confort tèrmic i acústic, la qual cosa influeix positivament a llarg termini en la salut de les persones.
 • Contribució a la millora del medi ambient. La rehabilitació suposa una millora directa en la qualitat de l’aire i en els nivells de contaminació de les ciutats, la qual cosa repercuteix en la salut de la ciutadania en general.

* Dades extretes de la Guía ciudadana de impulso a la rehabilitación publicada pel CSCAE.

PUC BENEFICIAR-ME D'AQUESTES AJUDES?

SÍ, SEMPRE QUE FORMES PART D'ALGUN D'AQUESTS GRUPS:

PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.

 • Persones propietàries o usufructuàries d’habitatges, persones físiques o que tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Administracions públiques, organismes i altres entitats de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades públicament de manera majoritària.
 • Comunitats de propietaris o agrupacions.
 • Persones propietàries que, de forma agrupada, posseïsquen edificis.

PER A LA MILLORA ENERGÈTICA D’HABITAGES.

 • Persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries, bé siguen persones físiques o bé tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Administracions públiques i organismes de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades, majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

QUINES SÓN LES QUANTIES DE LES AJUDES?

SI PENSES REHABILITAR L’EDIFICI

L’ajuda depén del percentatge d’estalvi en consum d’energia primària no renovable aconseguit amb l’actuació, és a dir, a major estalvi major subvenció.

Estalvi energètic aconseguit amb l'actuació:
40%

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació

6.300€

Habitatges

Quantia màxima de l'ajuda per habitatge

56€

Locals comercials o altres usos

Quantia màxima de l'ajuda per m²

65%

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació

11.600 €

Habitatges

Quantia màxima de l'ajuda per habitatge

104 €

Locals comercials o altres usos

Quantia màxima de l'ajuda per m²

80%

Percentatge

18.800 €

Habitatges

Quantia màxima de l'ajuda per habitatge

168 €

Locals comercials o altres usos

Quantia màxima de l'ajuda per m²

Per exemple, un edifici de 12 habitatges construït en 1967 que necessita reparar la coberta i les façanes. Cada habitatge ha de pagar 2.300 € per a realitzar la reparació (i no hi ha subvenció). Si a més es decideix instal·lar plaques fotovoltaiques, el cost per habitatge seria de 6.500 €. Però amb les ajudes, cada habitatge hauria de pagar només 3.900 €. Si a més de l’anterior, es decideix col·locar aïllament en les façanes, cobertes i canviar les finestres, el cost per habitatge ascendiria a 23.100 €, però amb les ajudes, cada habitatge hauria de pagar només 4.600 €.

Si sol·licitaràs ajudes per a rehabilitar un edifici plurifamiliar, també pots optar a una ajuda prèvia per a subvencionar els honoraris corresponents a l’elaboració del projecte tècnic.

La quantia màxima de la subvenció podrà ser de:
• 4.000 € més una quantitat de 700 € per habitatge en edificis plurifamiliars de
fins a 20 habitatges.
• 12.000 €, més una quantitat de 300 € per habitatge, amb una quantia màxima de
subvenció de 30.000 € en edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges.

L’habitatge ha de ser domicili habitual i permanent de la unitat de convivència que complisca els requisits de vulnerabilitat.

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació:
15.750€

Habitatge en edifici plurifamiliar

20.250€

Habitatge unifamiliar

17.846 €

Habitatge en edifici plurifamiliar

22.308 €

Habitatge unifamiliar

23.500 €

Habitatge en edifici plurifamiliar

26.750 €

Habitatge unifamiliar

Quan les actuacions les realitze una empresa o entitat sense ànim lucratiu, que actue com a agent o gestor/a quan hi haja persones amb un alt grau de vulnerabilitat, es concedirà una ajuda complementària a les anteriors que podrà aconseguir fins al 10% de la inversió realitzada, impostos inclosos, amb un màxim de 2.000 € per habitatge, sempre que el conjunt de les ajudes rebudes no superes el 100% del cost subvencionable de l’actuació, i es complisca que

 • Almenys el 80% de les unitats de convivència empadronades tenen uns ingressos inferiors a 3 vegades IPREM.

 • Almenys el 50% dels habitatges constitueixen el domicili habitual i permanent dels seus ocupants.

Si s’han de retirar elements amb amiant, l’ajuda es pot incrementar fins a un màxim de 1.000€ per habitatge o 12.000€ per edifici objecte de rehabilitació, el que resulte superior.

La quantia màxima de la subvenció serà de:
• 700 €, més una quantitat de 60 € per habitatge en cas d’edificis plurifamiliars
de fins a 20 habitatges.
• 1.100 €, més una quantitat de 40 € per habitatge, amb una quantia màxima de
subvenció de 3.500 € en cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges.
Si no es disposa de la Inspecció Tècnica de l’Edifici, de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici
d’Habitatges de la Comunitat Valenciana, l’ajuda podrà incrementar-se fins a
un 50%.

SI PENSES MILLORAR UN HABITATGE

L'ajuda serà del 40% del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 €, sempre que el cost de l'actuació siga igual o superior a 1.000 €.

QUINS REQUISITS S'HAN DE COMPLIR?

PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.

 • Que almenys el 50% de l’edifici siga d’ús residencial.
 • Que hi haja acord (majoria simple) per la comunitat de persones propietàries.
 • Que s’assigne a un gestor/a o agent de la rehabilitació per a tramitar la sol·licitud de l’ajuda.
 • Que, després de l’actuació, es reduïsca almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable.   
 • A més, en zones climàtiques C, D i E reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o edifici, almenys un 25% en zona C i un 35% en zones D i E.

PER A LA MILLORA ENERGÈTICA D’HABITATGES.

 • Que es tracte del domicili habitual i permanent del sol·licitant.
 • Que, després de l’actuació, es reduïsca la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en, almenys, un 7%, o el consum d’energia primària no renovable en, almenys, un 30%.
 • Una altra alternativa de millora: que es modifiquen o substituïsquen els elements constructius de l’envolupant tèrmica per a complir valors òptims de transmissió tèrmica i de permeabilitat a l’aire establits pel Codi Tècnic de l’Edificació.

COM SOL·LICITE L'AJUDA?

Has de seguir aquests passos per a la rehabilitació d'edificis:

1r CONEIX EL TEU EDIFICI I COM MILLORAR-LO

 1. Consulta si el teu edifici té fet l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, obligatori per als edificis de més de 50 anys, en aquest enllaç: IEEV.CV. En qualsevol cas, serà necessari tindre’l registrat per a sol·licitar les ajudes.
 2. Totes les actuacions d’accessibilitat, conservació o reparació estructural que vages a realitzar en el teu edifici, poden estar subvencionades. Recorda que per a optar a aquestes ajudes, hauràs d’incorporar millores que reduïsquen el consum d’energia: aïllament de façanes i cobertes, instal·lació de fotovoltaica, canvi de finestres, etc.
 3. Accedeix a aquest PORTAL i obté informació sobre com millorar la seua eficiència, el cost aproximat de l’actuació i la subvenció que podries rebre.
 4. Acorda amb la resta de persones propietàries les actuacions a realitzar.

2n INFORMA’T DELS PASSOS A SEGUIR

 1. Informa’t sobre tots els detalls de la convocatòria a la pàgina web de la GENERALITAT VALENCIANA.
 2. Sol·licita informació a l’administrador o administradora de la finca o acudeix a una OFICINA XALOC on, a més, et podran assessorar, acompanyar i ajudar a tramitar la teua sol·licitud.
 3. Ací pots consultar tots els temes relacionats amb el TRÀMIT DE SOL·LICITUD que s’ha de realitzar.

3r SOL·LICITA LA TEUA AJUDA

 1. Cerca un GESTOR o un AGENT de la rehabilitació del llistat que la Generalitat Valenciana posa a la vostra disposició perquè us ajude en tot el procés.
 2. Obtingues un projecte o memòria valorada del que faràs amb la subvenció. Disposes d’ajudes específiques per a aquestes despeses prèvies.
 3. Estableix una previsió de costos, ajudes a percebre i altres avantatges (com les DEDUCCIONS FISCALS).
 4. Aprova el projecte i realitza la sol·licitud a totes les ajudes a les quals vulgues optar per mitjà del gestor o agent que hages contractat.

 

QUÈ PASSA DESPRÉS DE  SOL·LICITAR L’AJUDA?

 1. Una vegada que el/la gestor/a o agent  presenta telemàticament la sol·licitud de l’ajuda, en tres mesos com a molt tindreu resposta sobre la concessió o no de la subvenció. En cas afirmatiu rebreu una bestreta del 30% de l’import total de la subvenció.
 2. Durant l’execució de les obres el/la gestor/a o agent ha de supervisar que tot es desenvolupa segons el que es preveu i, a més, ha de recopilar un informe amb tota la documentació necessària.
 3. Finalitzades les obres, el/la gestor/a o agent ha de presentar aquest informe a l’administració, la qual realitzarà l’abonament de l’ajuda corresponent quan s’hagen realitzat les degudes comprovacions.

SI PENSES MILLORAR UN HABITATGE

Tu mateix, com a persona propietària, pots realitzar les gestions adés esmentades, o bé pots contractar un/a gestor/a o agent de la rehabilitació.

PREGUNTES FREQÜENTS

 • Cost de les obres de rehabilitació (no sols les que comporten millora d’eficiència energètica).
 • La gestió inherent al desenvolupament de l’actuació i les despeses associades.
 • Els honoraris dels professionals intervinents.
 • La despesa de la redacció dels projectes, memòries, informes tècnics i certificats necessaris.
 • Les despeses derivades de la tramitació administrativa.
 • Altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguen degudament justificats.

 • Llicències.
 • Taxes.
 • Impostos o tributs.
 • Despeses financeres i interessos deutors i les altres despeses financeres, excepte les bonificacions d’interessos o les bonificacions de comissions de garantia incloses en les regions d’ajuda i les excepcions previstes en la resta dels instruments financers.

IVA: podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

La comunitat de persones propietàries de l’edifici en el qual vius pot sol·licitar l’ajuda per a rehabilitar-lo, però tu també pots sol·licitar una ajuda per a la millora energètica del teu habitatge. És a dir, allò que la comunitat no puga abordar, però tu sí que pugues fer-ho en el teu habitatge, se’t pot subvencionar a banda.

També pots sol·licitar l’ajuda per a la redacció del projecte, previ a la sol·licitud de l’ajuda de rehabilitació de l’edifici. L’import de l’ajuda que se’t concedisca es restarà en la subvenció a la rehabilitació de l’edifici.

Si vius en un habitatge unifamiliar només pots presentar una sol·licitud, la de rehabilitació de l’edifici o la de millora energètica de l’habitatge.

Terminis pendents de confirmació

Per a la rehabilitació d’edificis o intervencions en habitatges unifamiliars, a més del formulari de sol·licitud s’ha d’adjuntar, entre altres, aquests documents:

 • Acta o certificat amb el nomenament del representant, gestor/a o agent de la rehabilitació, si fa el cas.
 • Projecte o memòria justificativa, amb annex.
 • Certificat d’eficiència energètica en l’estat actual.
 • Certificat d’eficiència energètica en projecte.
 • Només per a la rehabilitació d’edificis: Informe d’Avaluació de l’Edifici d’Habitatges (IEEV.CV).

 

Aquestes ajudes es concedeixen per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l’esgotament dels fons.

S’admetran obres iniciades en el moment de la sol·licitud de les ajudes, sempre que la data d’inici siga posterior a l’1 de febrer de 2020. S’admeten obres finalitzades a partir de l’11 d’abril de 2022, sempre que es complisquen els requisits de la convocatòria.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no se supere el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes ho permeten.

L’AGENT ofereix el servei ‘clau en mà’, és a dir, s’ocupa de tot des que el nomeneu fins que us entrega la rehabilitació acabada. S’encarrega d’executar el projecte i tots els informes necessaris, de sol·licitar les ajudes i percebre-les, executa l’obra i la supervisa.

El GESTOR/A informa i acompanya en la contractació dels diferents professionals i empreses que intervenen en el desenvolupament del projecte i l’obra, i a més tramita la sol·licitud d’ajudes.

De manera complementària, en el Registre CHC, pots trobar professionals que t’ajuden amb els tràmits, a elaborar el IEEV.CV, o empreses constructores especialitzades en rehabilitació.

 • S’estableix un termini màxim d’execució de les obres, a comptar des de la data de concessió de l’ajuda, de:
  1. Vint-i-sis (26) mesos en el cas d’actuacions vinculades a les Ajudes a la Rehabilitació d’Edifici.
  2. Dotze (12) mesos en el cas d’actuacions vinculades a les ajudes per a Millora de l’Eficiència Energètica d’Habitatge.
  3. Dotze (12) mesos en el cas d’actuacions vinculades a les ajudes per a la modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica per a adequar les seues característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire.
 • En qualsevol cas, totes les actuacions hauran de finalitzar-se abans del 30 de juny de 2026.

 • S’abonarà una bestreta en el moment de la concessió de l’ajuda, distingint dues situacions:
  1. Que el sol·licitant o perceptor de l’ajuda siga una empresa pública o entitat pública, i en aquest cas es concedirà automàticament una bestreta del 80% de l’ajuda concedida.
  2. Qualsevol altre supòsit diferent al regulat en l’apartat anterior, i en aquest cas es concedirà automàticament una bestreta del 30% de l’ajuda.
 • Una vegada concedides les subvencions, el destinatari últim no haurà de constituir cap garantia, per a poder ser perceptor de la bestreta.

Informació d’interés sobre possibilitats de finançament. Punxeu ací

S’ha modificat la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, per a introduir tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l’impost:

 1. Deducció, per obres que contribuïsquen a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, permet una deducció de fins a un 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades a partir del 7 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, amb una base màxima de deducció de 5.000 € anuals, sempre que les obres realitzades contribuïsquen a una reducció d’almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració, acreditable a través de la reducció dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.
 2. Deducció, per obres que contribuïsquen a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, permet una deducció de fins a un 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el mateix termini temporal que la deducció anterior, fins a un màxim de 7.500 € anuals, sempre que les obres realitzades contribuïsquen a una reducció d’almenys un 30 %del consum d’energia primària no renovable, acreditable a través de la reducció del referit indicador de consum d’energia primària no renovable del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o milloren la qualificació energètica de l’habitatge per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.
 3. Deducció, per obres de rehabilitació que milloren l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial, que serà aplicable sobre les quantitats satisfetes pel titular de l’habitatge per les obres realitzades des del 7 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023, en les quals s’obtinga una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici en el qual se situa, sempre que s’acredite a través de certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació. En aquesta deducció, el contribuent titular de l’habitatge podrà deduir-se fins a un 60% de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 15.000 €.

A més, les quanties de les subvencions concedides en virtut d’aquestes ajudes no s’integraran en la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. És a dir, que no compten com a ingrés a l’efecte de la declaració de la renda (extret del RDL 19/2021, art. 1, apartat 3).

El Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana és el Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, elaborat pel Govern d’Espanya, per a canalitzar els fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisi de la COVID-19 i, a través de reformes i inversions, i construir un futur més sostenible.

Així mateix, aquest pla és finançat pel programa Next Generation de la Unió Europea a través de dos instruments financers: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i el REACT-EU (instrument d’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa).