Ajudes a la rehabilitació i la millora energètica

Vicepresidència Segona i Conselleria
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

NO MÉS

CALOR

ARRIBEN LES

AJUDES PER A REHABILITAR EL TEU HABITATGE.

NO MÉS

DESPESA

ARRIBEN LES

AJUDES PER A REHABILITAR EL TEU HABITATGE.

NO MÉS

HUMITAT

ARRIBEN LES

AJUDES PER A REHABILITAR EL TEU HABITATGE.

NO MÉS

SOROLL

ARRIBEN LES

AJUDES PER A REHABILITAR EL TEU HABITATGE.

Obri les portes de ta casa als fons europeus Next Generation. Un nou pla d’ajudes, finançat per la Unió Europea, destinat a reduir el consum d’energia a través de:

La rehabilitació d’edificis

La millora energètica d’habitatges individuals

COM CONTRIBUEIXEN AQUESTES AJUDES A MILLORAR EL MEDI AMBIENT?

Si el teu habitatge està més ben aïllat tèrmicament, es convertirà en un lloc molt més confortable. I a més, això et suposarà un estalvi substancial en la teua factura de llum i/o gas.

D’altra banda, el teu habitatge, en ser més eficient, reduirà considerablement les seues emissions de CO₂ i el consum d’energia, per la qual cosa el seu impacte mediambiental serà molt menor.

QUÈ PUC FER AMB AQUESTES AJUDES?

Podràs pagar sense cap mena de limitació la rehabilitació del teu edifici o habitatge, sempre que, després d’ella, complisques amb la millora de l’eficiència energètica a la qual t’hages compromés en la sol·licitud.

És a dir, amb aquestes ajudes, a més de fer front a les obres que et permetran reduir el consum d’energia, podràs fer front a millores d’accessibilitat, de reparació de danys estructurals i instal·lacions deficients, d’aïllaments acústics… així com a altres despeses com ara els honoraris dels professionals que participaran o el cost per l’elaboració dels projectes, la redacció dels informes (CEE, IEEV CV…), o l’expedició de certificats i altres documents necessaris.

QUINES MILLORES REDUEIXEN EL CONSUM D'ENERGIA?
 • La incorporació d’equips eficients de calefacció, refrigeració o producció d’aigua calenta.
 • La implementació de plaques d’energia solar fotovoltaica.
 • La instal·lació d’un aïllament tèrmic en façanes i cobertes.
 • El canvi a finestres estanques i aïllants.
 • Etc.
PUC BENEFICIAR-ME D'AQUESTES AJUDES?

SÍ, SEMPRE QUE FORMES PART D'ALGUN D'AQUESTS GRUPS:

PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.

 • Persones propietàries o usufructuàries d’habitatges, persones físiques o que tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Administracions públiques, organismes i altres entitats de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades públicament de manera majoritària.
 • Comunitats de propietaris o agrupacions.
 • Persones propietàries que, de forma agrupada, posseïsquen edificis.
 • Societats cooperatives d’habitatges.
 • Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.

PER A LA MILLORA ENERGÈTICA D’HABITAGES.

 • Persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries, bé siguen persones físiques o bé tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Administracions públiques i organismes de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades, majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

QUINES SÓN LES QUANTIES DE LES AJUDES?

SI PENSES REHABILITAR L’EDIFICI

L’ajuda depén del percentatge d’estalvi en consum d’energia primària no renovable aconseguit amb l’actuació, és a dir, a major estalvi major subvenció.

Estalvi energètic aconseguit amb l'actuació:
40%

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació

6.300€

Habitatges

Quantia màxima de l'ajuda per habitatge

56€

Locals comercials o altres usos

Quantia màxima de l'ajuda per m²

65%

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació

11.600 €

Habitatges

Quantia màxima de l'ajuda per habitatge

104 €

Locals comercials o altres usos

Quantia màxima de l'ajuda per m²

80%

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació

18.800 €

Habitatges

Quantia màxima de l'ajuda per habitatge

168 €

Locals comercials o altres usos

Quantia màxima de l'ajuda per m²

Si s'han de retirar elements amb amiant, l'ajuda es pot incrementar fins a un màxim de 1.000 € per habitatge o 12.000 € per edifici objecte de rehabilitació.

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació:
Quantia màxima de l’ajuda per habitatge en situació de vulnerabilitat:
15.750€

Habitatge en edifici plurifamiliar

20.250€

Habitatge unifamiliar

17.846 €

Habitatge en edifici plurifamiliar

22.308 €

Habitatge unifamiliar

23.500 €

Habitatge en edifici plurifamiliar

26.750 €

Habitatge unifamiliar

Per a això, s’analitza el nombre de persones convivents i, si hi ha menors i persones amb un cert grau de discapacitat, es compara si els seus ingressos són inferiors a tres vegades l’IPREM.

Quan les actuacions les realitze una empresa o entitat sense ànim lucratiu, que actue com a agent o gestor/a quan hi haja persones amb un alt grau de vulnerabilitat, es concedirà una ajuda complementària a les anteriors que podrà aconseguir fins al 10% de la inversió realitzada, impostos inclosos, amb un màxim de 2.000 € per habitatge, sempre que el conjunt de les ajudes rebudes no superes el 100% del cost subvencionable de l’actuació, i es complisca que

 • Almenys el 80% de les unitats de convivència empadronades tenen uns ingressos inferiors a 3 vegades IPREM.

 • Almenys el 50% dels habitatges constitueixen el domicili habitual i permanent dels seus ocupants.

Vius en un edifici de 12 habitatges construït en 1967 que necessita reparar la coberta i les façanes:

Cada habitatge ha de pagar 2.300 € per a realitzar la reparació (i no hi ha subvenció)

Si a més decidiu instal·lar plaques fotovoltaiques per a reduir la factura elèctrica, el cost per habitatge seria de 6.500 €. Però amb les ajudes, cada habitatge hauria de pagar només 3.900 €.

Si a més de l’anterior, decidiu col·locar aïllament en les façanes, cobertes i canviar les finestres, el cost per habitatge ascendiria a 23.100 €, però amb les ajudes, cada habitatge hauria de pagar només 4.600 €.

Així, tindríeu les vostres cases més ben aïllades del fred i de la calor; i a més, estalviaríeu en la factura d’energètica.

SI PENSES MILLORAR UN HABITATGE

L'ajuda serà del 40% del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 €, sempre que el cost de l'actuació siga igual o superior a 1.000 €.

QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR ELS EDIFICIS?

PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.

 • Que almenys el 70% de l’edifici siga d’ús residencial.
 • Que hi haja acord (majoria simple) per la comunitat de persones propietàries.
 • Que s’assigne a un gestor/a o agent de la rehabilitació per a tramitar la sol·licitud de l’ajuda.
 • Que, després de l’actuació, es reduïsca almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable.   
 • A més, en zones climàtiques C, D i E reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o edifici, almenys un 25% en zona C i un 35% en zones D i E.

PER A LA MILLORA ENERGÈTICA D’HABITATGES.

 • Que es tracte del domicili habitual i permanent del sol·licitant.
 • Que, després de l’actuació, es reduïsca la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en, almenys, un 7%, o el consum d’energia primària no renovable en, almenys, un 30%.
 • Una altra alternativa de millora: que es modifiquen o substituïsquen els elements constructius de l’envolupant tèrmica per a complir valors òptims de transmissió tèrmica i de permeabilitat a l’aire establits pel Codi Tècnic de l’Edificació.

COM SOL·LICITE L'AJUDA?

Simplement has de seguir els passos següents:

1r CONEIX EL TEU EDIFICI I COM MILLORAR-LO

 1. Consulta si el teu edifici té fet l’Informe d’Avaluació de l’Edifici en aquest enllaç: IEEV.CV. Serà necessari tindre-ho fet si el teu edifici té més de 50 anys o si penses sol·licitar les ajudes a nivell d’edifici.
 2. Totes les actuacions d’accessibilitat, conservació o reparació estructural que vages a realitzar en el teu edifici, poden estar subvencionades. Recorda que per a optar a aquestes ajudes, hauràs d’incorporar millores que reduïsquen el consum d’energia: aïllament de façanes i cobertes, instal·lació de fotovoltaica, canvi de finestres, etc.
 3. Accedeix a aquest PORTAL i obté informació sobre com millorar la seua eficiència, el cost aproximat de l’actuació i la subvenció que podries rebre.
 4. Acorda amb la resta de persones propietàries les actuacions a realitzar.

2n INFORMA’T DELS PASSOS A SEGUIR

 1. Informa’t sobre tots els detalls de la convocatòria a la pàgina web de la GENERALITAT VALENCIANA.
 2. Sol·licita informació a l’administrador o administradora de la finca o acudeix a una OFICINA XALOC que tinga punt d’ajuda NEXT GENERATION on, a més, et podran assessorar, acompanyar i ajudar a tramitar la teua sol·licitud.
 3. Ací pots consultar tots els temes relacionats amb el TRÀMIT DE SOL·LICITUD que s’ha de realitzar.

3r CERCA PROFESSIONALS I EMPRESES QUE T’AJUDEN

 1. Cerca un AGENT o un GESTOR de la rehabilitació del llistat que la Generalitat Valenciana posa a la vostra disposició perquè us ajude en tot el procés.

L’AGENT ofereix el servei ‘clau en mà’, és a dir, s’ocupa de tot des que el nomeneu fins que us entrega la rehabilitació acabada. S’encarrega d’executar el projecte i tots els informes necessaris, de sol·licitar les ajudes i percebre-les, executa l’obra i la supervisa.

El GESTOR/A informa i acompanya en la contractació dels diferents professionals i empreses que intervenen en el desenvolupament del projecte i l’obra, i a més tramita la sol·licitud d’ajudes.

* De manera complementària, en el Registre CHC, pots trobar professionals que t’ajuden amb els tràmits, a elaborar el IEEV.CV, o empreses constructores especialitzades en rehabilitació.

QUÈ PASSA DESPRÉS DE  SOL·LICITAR L’AJUDA?

 1. Una vegada que l’agent o el gestor/a presenta telemàticament la sol·licitud de l’ajuda, en tres mesos com a molt tindreu resposta sobre la concessió o no de la subvenció. En cas afirmatiu podeu percebre una bestreta del 30% de l’import total.
 2. Durant l’execució de les obres l’agent o gestor/a ha de supervisar que tot es desenvolupa segons el que es preveu i, a més, ha de recopilar un informe amb tota la documentació necessària.
 3. Finalitzades les obres, l’agent o gestor/a ha de presentar aquest informe a l’administració, la qual realitzarà l’abonament de l’ajuda corresponent.
SI PENSES MILLORAR UN HABITATGE
Tu mateix, com a persona propietària, pots realitzar les gestions adés esmentades, o bé pots contractar un agent o gestor/a de la rehabilitació.

PREGUNTES FREQÜENTS

 • Cost de les obres.
 • La gestió inherent al desenvolupament de l’actuació i les despeses associades.
 • Els honoraris dels professionals intervinents.
 • El cost de la redacció dels projectes.
 • Informes tècnics i certificats necessaris.
 • Les despeses derivades de la tramitació administrativa.
 • Etc.

 • Costos de llicències, taxes, impostos o tributs (llevat que et beneficies de l’ajuda complementària).
 • L’IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

La comunitat de persones propietàries de l’edifici en el qual vius pot sol·licitar l’ajuda per a rehabilitar-lo, però tu també pots sol·licitar una ajuda per a la millora energètica del teu habitatge. És a dir, allò que la comunitat no puga abordar, però tu sí que pugues fer-ho en el teu habitatge, se’t pot subvencionar a banda.

Si vius en un habitatge unifamiliar només pots presentar una sol·licitud, la de rehabilitació de l’edifici o la de millora energètica de l’habitatge.

El termini per a presentar sol·licituds és des de l’11 d’abril fins a l’1 de desembre de 2022, tots dos inclosos.

 • A més del formulari de sol·licitud s’ha d’adjuntar, entre altres, aquests documents:
 • Acta o certificat amb el nomenament del representant, gestor/a o agent de la rehabilitació, si fa el cas.
 • Projecte o memòria justificativa, amb annex.
 • Certificat d’eficiència energètica en l’estat actual.
 • Certificat d’eficiència energètica en projecte.
 • Només per a la rehabilitació d’edificis: Informe d’Avaluació de l’Edifici d’Habitatges (IEEV CV).

 

Aquestes ajudes es concedeixen per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l’esgotament dels fons.

S’admetran obres iniciades en el moment de la sol·licitud de les ajudes, sempre que la data d’inici siga posterior a l’1 de febrer de 2020. No s’admeten obres finalitzades.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no se supere el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes ho permeten.

Per a la rehabilitació d’edificis no podrà excedir de 26 mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda, amb ampliació de fins a 28 mesos si aquests tenen 40 o més habitatges. Es podrà autoritzar l’ampliació de terminis quan la llicència o autorització municipal corresponent es demore més de 6 mesos des de la seua sol·licitud. En cap cas es pot superar els 36 mesos.

Per a la millora energètica d’habitatges no podrà excedir de 12 mesos.

Totes les actuacions (edificis i habitatges) han d’estar finalitzades abans del 30 de juny de 2026.

Sí, quan l’agent de la rehabilitació siga una empresa o entitat pública, podrà sol·licitar una bestreta de fins al 80% de l’ajuda. En la resta dels casos, se’n podrà sol·licitar una bestreta de fins al 30%.

Informació d’interés sobre possibilitats de finançament. Punxeu ací

S’ha modificat la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, per a introduir tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l’impost:

 1. Deducció, per obres que contribuïsquen a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, permet una deducció de fins a un 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades a partir del 7 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, amb una base màxima de deducció de 5.000 € anuals, sempre que les obres realitzades contribuïsquen a una reducció d’almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració, acreditable a través de la reducció dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.
 2. Deducció, per obres que contribuïsquen a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, permet una deducció de fins a un 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el mateix termini temporal que la deducció anterior, fins a un màxim de 7.500 € anuals, sempre que les obres realitzades contribuïsquen a una reducció d’almenys un 30 %del consum d’energia primària no renovable, acreditable a través de la reducció del referit indicador de consum d’energia primària no renovable del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o milloren la qualificació energètica de l’habitatge per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.
 3. Deducció, per obres de rehabilitació que milloren l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial, que serà aplicable sobre les quantitats satisfetes pel titular de l’habitatge per les obres realitzades des del 7 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023, en les quals s’obtinga una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici en el qual se situa, sempre que s’acredite a través de certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació. En aquesta deducció, el contribuent titular de l’habitatge podrà deduir-se fins a un 60% de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 15.000 €.

A més, les quanties de les subvencions concedides en virtut d’aquestes ajudes no s’integraran en la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. És a dir, que no compten com a ingrés a l’efecte de la declaració de la renda (extret del RDL 19/2021, art. 1, apartat 3).

El Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana és el Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, elaborat pel Govern d’Espanya, per a canalitzar els fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisi de la COVID-19 i, a través de reformes i inversions, i construir un futur més sostenible.

Així mateix, aquest pla és finançat pel programa Next Generation de la Unió Europea a través de dos instruments financers: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i el REACT-EU (instrument d’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa).